REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

Autorstwa dyrektor dnia . Zamieszczony w Rekrutacja 2020/2021

Kraków, 09/05/2022 r.

Kraków, 21/06/22 r.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie przedstawiam poniżej listę dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzueplniajacej do naszego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 22 czerwca do 28 czerwca 2022r. do godz. 15:00 prosimy o potwierdzanie

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola, woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic  potwierdza poprzez wiadomość e-mailową.

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Z poważaniem,

Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Rodziców dzieci do przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej na 15 wolnych miejsc w dniach 23.05.22- 01.06.22.  Złożenie  oryginałów dokumentów  TYLKO w formie papierowej.  W przypadku  złożenia dokumentów w naszym przedszkolu, proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z sekretariatem przedszkola nr tel. 12 430-53-91.

Poniżej przedstawiam harmonogram rekrutacji uzupełniającej.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 23 maja – 1 czerwca 2022 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 2 czerwca 2022 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
 • 21 czerwca 2022 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
 • 22 – 28 czerwca 2022 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 • 29 czerwca 2022 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

DAJ SWOJEMU DZIECKU SZANSĘ NA DOŁĄCZENIE DO KUBUSIOWEGO PRZEDSZKOLA ORAZ NA:

kreatywność,

magię dzieciństwa,

rozwinięcie skrzydeł.

Z poważaniem,

Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, 22/04/2022 r. 

P_45 lista zakwalifikowanych kandydatów 22.04.2022 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraków, 28/02/2022 r. 

Szanowni Państwo, 

do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkola także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Przypominam jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym. W przypadku chęci osobistego złożenia dokumentów w naszym przedszkolu, proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z sekretariatem przedszkola.  
Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.
WAŻNE!
Po złożeniu wniosku elektronicznie proszę oczekiwać potwierdzenia zarejestrowania wniosku przez przedszkole. Jeśli nie będzie zwrotnego maila to proszę kontaktować się z przedszkolem.

Adres email: p45@mjo.krakow.pl

KRYTERIUM DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ
Proszę wypełnić oświadczenie i dołączyć ksero książeczki zdrowia.

Oświadczenie_szczepienie

Wszelkie informacje dot. składanych wniosków, można uzyskać w sekretariacie przedszkola pod nr tel. 12 430-53-91.

Serdecznie zapraszamy do Kubusiowego Przedszkola!

Z poważaniem,

Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraków, 13/02/2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przedstawiam terminarz rekrutacji do Samorządowego Przedszkola Nr 45 im. Kubusia Puchatka  na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez portal  https://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html

WAŻNE

Do 31 marca trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając na uwadze bezpieczeństwo związane z obecną sytuacją epidemiczną terminy oraz formę składania dokumentów podam w późniejszym terminie.

Terminarz rekrutacji:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

1 – 31 marca 2022 r.

 

23 maja – 1 czerwca 2022 r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  

do 1 kwietnia 2022 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 kwietnia 2022 r. 21 czerwca 2022 r.
 

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

25 kwietnia – 6 maja 2022 r.

 

22 – 28 czerwca 2022 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 maja 2022 r. 29 czerwca 2022 r.

 

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI   I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

WAŻNE

Do 31 marca trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. 

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach można składać  w dniach 1 – 31 marca 2022 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 – 1 marca 2022  r., natomiast wnioski można składać w  Przedszkolach/ szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/ szkoły.

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2022/23 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (formico.pl).
 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów(ze zm.).
 3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
 4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0″).
 5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Zasady rekrutacji:

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają   w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2022 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie – do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół – spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej szkole, który/która jako pierwszy/ pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2020 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2022/2023 (tj. urodzone w 2016 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do tzw. oddziału „0″ („zerówki”) w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również (na dalszych priorytetach) przedszkola. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nie uruchomienia oddziału „0″ (np. z powodu zbyt małej liczby chętnych).

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia trwa od 25 kwietnia do 6 maja 2022 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. 18-28 lutego 2022 r.) Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych mogą również brać udział w rekrutacji  – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci posiadające orzeczenie, które nie wezmą udziału w rekrutacji będą kierowane do oddziałów integracyjnych przez Wydział Edukacji UMK na wniosek rodziców (procedura EK-16).

Uwaga:

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

 1. Dzieci zmieniające przedszkole.

Dziecko zmieniające przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie i złożyć go w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru. Po zalogowaniu się na konto, dane osobowe dziecka będą już w systemie rekrutacyjnym. Rodzic wprowadza jedynie informacje o kryteriach oraz wybranych przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach. Rodzice będą mogli uzyskać hasło do konta w przedszkolu/ szkole, do którego/ której aktualnie uczęszcza dziecko lub skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” podając adres mailowy, który jest wykorzystywany do kontaktów z rodzicem przez przedszkole/ szkołę.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/ szkoły, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/ szkole nie jest dla niego zarezerwowane. Rodzic ma prawo wskazać dowolną liczbę przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności (w tym przedszkole/ szkołę, do której obecnie uczęszcza dziecko).

Dane podawane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:

– dane dotyczące dziecka:

 • dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;
 • dodatkowe informacje o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji,
 • wybrane przedszkola/szkoły – we wskazanej kolejności w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

– dane dotyczące rodziców:

 • dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców,
 • dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) – w procesie rekrutacji umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je poosiadają.

Uwaga:

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)
 2. Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”)– brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów(ze zm.).

Uwaga:

Dziecko w wieku 6 lat (tj. urodzone w 2016 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci starsze odroczone od realizacji obowiązku szkolnego również objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Kryterium Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty1)
Kryteria główne
Dziecko z rodziny wielodzietnej2) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 22
Dziecko niepełnosprawne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 22
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 22
Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416) 22
Kryteria dodatkowe
Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753) lub tez zostały zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. kopia Książeczki szczepień lub  Zaświadczenie od lekarza bądź pielęgniarki, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753) lub tez zostały zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. 7
Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego4) Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica 6
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli5) 5
Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków6) Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 4
Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola5) 3
Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka, w przypadku gdy przedszkola wskazane na pierwszym miejscu na liście preferencji we wnioskach rekrutacyjnych dzieci są różne 2

1) punkty sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców

5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

6) rejestr żłobków samorządowych i rejestr niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow 

Wszelkie informacje dot. składanych wniosków, można uzyskać w sekretariacie przedszkola pod nr tel. 12 430-53-91.

Serdecznie zapraszamy do Kubusiowego Przedszkola!

Z poważaniem,

Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Kraków, 08/02/2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w terminie od 18.02.2022 r. – 28.02.2022 r. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszym Przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Dokument ten winien być podpisany przez oboje rodziców, jeżeli obydwoje rodzice sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską.

Deklaracje otrzymają Państwo na prywatne @ bądź dokument można otrzymać w przedszkolu:

Dokument należy złożyć w przedszkolu w następujących terminach:

Poniedziałek     21.02.2022 r.

28.02.2022 r.

godz. 9.00 – 11.00 i 16- 16.45
godz. 9.00 – 11.00 i 14.00- 15.00
Wtorek              22.02.2022 r. godz. 9.00 – 11.00 i 15.00 -15.45
Środa                23.02.2022 r. godz. 7.00 – 11.00
Czwartek          24.02.2022 r. godz. 8.00 – 11.00 i 15.00 -15.45
Piątek             18,25.02.2022 r. godz. 8.00 – 11.00 i 15.00 -15.45

Rodzice dzieci, starających się o odroczenie obowiązku szkolnego, będą mogli złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego tylko w przypadku posiadania decyzji dyrektora szkoły podstawowej – rejonowej o odroczeniu obowiązku szkolnego. Brak złożenia deklaracji skutkuje ponownym udziałem w procesie rekrutacji do przedszkola.

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2022 r., również 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Wszelkie informacje dot. składanych wniosków, można uzyskać w sekretariacie przedszkola pod nr tel. 12 430-53-91.

Z poważaniem,

Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!