Procedury

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

w Samorządowym Przedszkolu Nr 45

im. Kubusia Puchatka

w Krakowie

1. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola (załączniki- upoważnienia).

3. Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza  teren  przedszkola (załączniki -zgody rodziców, karta wycieczki/imprezy).

4. Postępowanie w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.

5. Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył  się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

6. Organizacja pierwszej pomocy-(postępowanie w przypadku konieczności udzielania  pierwszej pomocy wychowankom przedszkola).

7. Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

8. Postępowanie nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc w rodzinie lub zachowania agresywne.

9. Łączenia grup wiekowych.

Procedury dostępne są w sekretariacie przedszkola oraz u Wychowawczyń grup.

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!