Ramowy rozkład dnia

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/2018 RP z dnia 30.08.2018 r.

Ramowy rozkład dnia

 6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola . Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym.

 8:00 – 8:30   

Poranne zabawy ruchowe oraz integrujące grupę. Nauka i utrwalanie wierszy i piosenek. Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność artykulatorów. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 8:30 – 9:00   ( gr.I i IV ); 9:00 – 9:30 ( grupa II i III)

 ŚNIADANIE – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

 9:30 – 10:30

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji  podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

 10.30  – 12.00  

Przygotowanie do drugiego śniadania (owoce) – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego. Spacer, zabawy dowolne w ogrodzie inspirowane potrzebami dzieci, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy ruchowe w sali.

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

12.00 – 12:30 ( gr.I i IV ); 12:30 – 13:00 ( grupa II i III)

OBIAD – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

 13:00 – 14:30 

Zabiegi higieniczne w łazience.

Odpoczynek po obiedzie: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD na podstawie literatury dziecięcej, odpoczynek z ulubioną maskotką. Grupa I – leżakowanie:  kształtowanie umiejętności samodzielnego zakładania piżamy i układania ubrań na krześle;

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

14:30 – 15:00 00 ( gr.I i IV ); 15:00 – 15:30 ( grupa II i III)

 PODWIECZOREK – samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

15:30 – 17:00  

Zabawy ruchowe organizacyjno-porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca w małych grupach rozwijająca talenty dzieci, zajęcia korygująco – stymulujące. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Zabawy dowolne według wyboru dzieci.

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!